+36-70-203-9850 info@eletevek.hu

Adatvédelmi irányelvek

Ezen adatvédelmi szabályzat „az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” előírása alapján készült.

Sztojalovszky Gábor e.v. (Székhely: 2143 Kistarcsa Árpád vezér út 71 

Adószám: 59808817-1-33

Telephely: 2143 Kistarcsa Árpád vezér út 71

Weblap: www.eletevek.hu  Kapcsolattartás: Tel.: 06-70/2039850

e-mail: biztonsag@eletevek.hu

 

1- A vállalkozó kiemelt fontosságúnak tartja a személyes adatok védelmét is és a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megfelelő kezeléséről, tárolásáról és tájékoztatásról is.

 

2-  A fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához és a vállalkozás egyéb tevékenységeihez kapcsolódóan, a szolgáltatásokat igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyénileg bírálja el, hogy kinek van lehetősége igénybe venni a szolgáltatásokat. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy általa kínált szolgáltatásokat a legmagasabb színvonalon biztosítja a felhasználó részére.  Szolgáltató kijelenti, hogy a felhasználó előzetesen felmért egyéni paraméterei alapján személyre szabott  konzultációkon alapuló tanácsadási szolgáltatást is végez. A Szolgáltató kijelenti, hogy nem orvos, nem végez gyógyító tevékenységet, diagnosztikát. A Szolgáltató segíti a Felhasználót egészségével, táplálkozásával, testmozgással, otthoni önkezeléssekkel kapcsolatos döntések meghozatalában, ez semmiképp sem helyettesíti az egészségügyi, orvosi tanácsadást.

 

3-  Számviteli bizonylat kiállításakor nevet, lakcímet és bizonyos esetben adószámot kér el (cégeknél számla miatt), ami a hatályos jogszabályoknak megfelel. Ezt 5 évig tárolom a székhelyemen, vendégtől elzárt helyen. Továbbítás NAV felé történik. Írásbeli hozzájárulás kérése ebben az esetben nem történik, mert ezen adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

 

Számlázás

 • Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése
 • A kezelt adatok köre: név; lakcím, e-mail cím
 • Adatkezelés platformja: elektronikus számlázóprogram
 • Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettség teljesítése
 • A kiállított számlákat külsős könyvelőiroda dolgozza fel.
 • Adattovábbítás jogcíme: Adatkezelő jogos érdeke
 • Az adatok törlésének határideje: a bizonylat kiállítását követő 9 év
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás megtagadására törvényi kötelezés folytán

 

4- Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

5- Telefonos Időpont egyeztetésekor teljes nevet és telefonszámot kérek el, melyet a kézi határidőnaplómban tárolok, illetve a honlapon az időpont foglaláskor szükséges adatait megadnia, azon tárolódik. Adatokat nem továbbítok semmilyen esetben harmadik félnek. Írásbeli hozzájárulás kérése nem történik, mert ezen adatok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

 

6- Bármilyen csatornán tudomásomra jutott adatokat a kapcsolat fennállásáig örzöm meg vagy kérésre azonnal törlöm. Adattovábbítás soha sem történik.

Marketing témájú leveleket nem küldök.

 

7-  Kezelőlapot vezetek, így emiatt szükséges az érintett írásbeli kifejezett hozzájárulása az adati kezeléséhez, őrzéséhez, tárolásához, erről a kezelőlapon aláírásával nyilatkozik.

 

8- A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám, e-mail, lakcím) kezelésekor első alkalommal írásbeli hozzájárulást kérek a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorlójától, melyet az utolsó kapcsolat fennállása utáni egy év múlva törlök, semmisítek meg vagy kérésre azonnal törlöm, megsemmisítem.

 

9- Hozzájáruló nyilatkozat szülők részéről, írásban: szolgáltatás megnevezése, adatkezelés célja, kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja, adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig. Adattárolás módja: elektronikusan vagy/és papíralapon.

 

10- Az érintett tájékoztatása a személyes adatai védelméről többféle módon történik. Az adatvédelmi tájékoztatómat elolvashatja a weboldalamon és a vállalkozásom székhelyén is, ahol a szolgáltatás igénybevétele is történik. Illetve a székhelyen a kezelőlapon aláírásával nyugtázza, ha egyetért az adatkezeléssel.

 

11-  Adatvédelmi incidens esetén a lehető leghamarabb, de legkésőbb az incidens megtörténte után 72 órán belül – a megadott elérhetőségen keresztül – az érintett tudomására juttatom az incidens megtörténését és az intézkedéseimet is.

Az adatvédelmi incidens indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomásomra jutott, azt bejelentem az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár kockázattal.

Adatkezelési incidens nyilvántartás: incidens leírása, Érintettek csoportja és száma, érintett adatok kategóriái és száma, valószínűsíthető következmények ismertetése, az adatvédelmi incidensből eredő következmények leírása, tervezett intézkedések, hatósági és érintetti értesítések, változtatásokat a további incidens megelőzésre érdekében, pontos dátum, aláírás

 

12- Adatvédelmi kéréseket – hozzáférés, kiigazítás, törlés, korlátozás, az adatok direkt marketing célra való felhasználásnak megtiltása, harmadik személynek való adatok átadásának megtiltása, másolat adás, tiltakozás az adatkezelés ellen – a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül teljesítem.

 

13-  A felügyeleti hatósággal – annak megkeresése alapján – együttműködőm.

 

14 – Sütiket használ a honlap

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket? A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a honlapom az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. Nem alkalmazok és nem is engedélyezek olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalhatok azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblap esetleg nem az elvárt módon működik.

 

15- Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

 

16-  Jogorvoslati tájékoztatás: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot az adatvédelmi tájékoztató és adatvédelmi szabályzat bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt az érintettet kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.